Hoofdstuk 6

Op de locaties worden zowel binnen als buiten de school extra activiteiten georganiseerd. Omdat de in dit hoofdstuk opgesomde activiteiten niet op alle schoollocaties worden georganiseerd, zullen de leerlingen en hun ouders/verzorgers
te zijner tijd nadere informatie ontvangen over de definitieve activiteiten en voorzieningen. De data van de diverse activiteiten zijn terug te vinden in onze
jaaragenda.

6.1 Activiteiten

Theater-/film-/museumbezoek
In samenwerking met verscheidene culturele instellingen worden culturele activiteiten georganiseerd. Ook komt het voor dat leerlingen een bezoek brengen aan musea. Vooral in het kader van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming zal dit tot het lesprogramma behoren.

Internationalisering
De school wil de leerling voorbereiden op een samenleving die op cultureel, economisch en politiek gebied internationaal georiënteerd is. Op verschillende wijzen komen de leerlingen dan ook in aanraking met internationalisering. Het thema krijgt aandacht in de gewone les of wordt zichtbaar in uitwisselingsprogramma’s, excursies en/of reizen met een educatief karakter.

Excursies/stages
Er worden excursies/stages georganiseerd die onderdeel zijn van het lesprogramma. Bij deze activiteiten kunnen handelingsdelen voor bepaalde vakken afgetekend worden. Tijdens deze dagen is er naast het educatieve en sociale deel genoeg ruimte voor ontspanning.

Feesten
Vanuit de locaties worden verscheidene feesten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld klassenavonden, leerjaarfeesten, lentefeesten, eindfeesten, podiumavonden, een Valentijnsbal, etc. Het kan voorkomen dat de feesten buiten de eigen school worden gehouden. De schoolfeesten zijn alcoholvrij. Er wordt ter plaatse toezicht gehouden door de aanwezige medewerkers.

Sportactiviteiten
Er worden verschillende sportactiviteiten georganiseerd vanuit de schoollocaties. Deze activiteiten kunnen vanuit de vakgroep lichamelijke opvoeding of op initiatief van de leerlingen zelf worden georganiseerd.

Samenwerken met stad en omgeving
Scholen aan Zee vindt het belangrijk dat alle leerlingen maatschappelijk betrokken zijn. De school zoekt dan ook de verbinding met de stad en omgeving en legt de nadruk op het leren binnen en buiten de school. Tijdens een stage kunnen leerlingen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen zoals helpen in een buurthuis, sportactiviteiten organiseren of werken op een zorgboerderij. Het gaat hier om vrijwilligerswerk zonder vergoeding en zonder commercieel doel. Zodoende kunnen zij kennismaken met de samenleving en tegelijkertijd een bijdrage leveren. De locatie beroepsonderwijs biedt de beroepsgerichte stages.

6.2 Voorzieningen en faciliteiten

Digitale faciliteiten en laptopgebruik
Digitaal onderwijs is niet meer weg te denken uit de samenleving. Het biedt de mogelijkheid het onderwijs te differentiëren, te flexibiliseren en beter aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de leerling. Scholen aan Zee biedt leerlingen dan ook diverse faciliteiten, zoals een e-mailadres, toegang tot het wifi-netwerk Eduroam en gegevensopslag. In het IT-reglement staat beschreven hoe om te gaan met deze faciliteiten. Nieuwe leerlingen (brugklasleerlingen) en hun ouders/verzorgers krijgen via Scholen aan Zee diverse mogelijkheden voor het gebruik van een laptop aangeboden. Leerlingen van de locatie Schakel maken gebruik van de laptops die voor leerlingen op school beschikbaar zijn.

Fietsenstallingen
Op de schoolterreinen zijn fietsenstallingen aanwezig, waarbij er gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht.

Sportvoorzieningen
Voor sport en spel wordt er gebruikgemaakt van prachtige, moderne sportvoorzieningen. Er kunnen zowel binnen als buiten sportieve activiteiten worden georganiseerd, waarbij er gebruikgemaakt kan worden van sportmateriaal en - benodigdheden.

Schoolbibliotheek
Het stimuleren van lezen en taalontwikkeling is enorm belangrijk. Scholen aan Zee heeft daarom schoolbibliotheken beschikbaar gesteld op iedere om een rijke leeromgeving te bevorderen. Iedere leerling is hier van harte welkom om een boek te lenen.

Watertappunten
Om het drinken van water te bevorderen en bij te dragen aan een gezonde levensstijl van onze leerlingen zijn er verscheidene watertappunten beschikbaar op de locaties.

Restaurant De 2 Getijden
Scholen aan Zee bezit een eigen restaurant. Het schoolrestaurant is geopend voor iedereen die culinair verwend wil worden door onze eigen enthousiaste leerlingen.

Schoolpas
Alle leerlingen ontvangen een schoolpas. Deze passen worden geleverd nadat de schoolfotograaf is geweest. De pas wordt gebruikt voor de legitimatie als leerling van Scholen aan Zee en kan bijvoorbeeld nodig zijn voor toegang tot een schoolfeest. Daarnaast is deze onder meer nodig bij het printen/kopiëren en bij het lenen van een laptop.

Lounge- en studieruimtes
Op de verschillende schoollocaties zijn er lounge- en studieruimtes ingericht waar de leerlingen kunnen ontspannen, een spelletje kunnen spelen, met elkaar kunnen bijkletsen of juist in stilte aan de slag kunnen met huiswerk of opdrachten.

Pauzeruimte
Elke schoollocatie heeft de beschikking over een of meerdere ruimtes waarin leerlingen tijdens pauzes en tussenuren kunnen verblijven.

Schoolkantine
Onze kantines voldoen aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen. Ieder jaar wordt het aanbod in de kantine in kaart gebracht met de Kantinescan en daarover wordt gerapporteerd aan de schoolleiding.

Pontje Westeinde
Leerlingen uit Anna Paulowna, Breezand, ’t Zand en Wieringen mogen gratis gebruikmaken van de faciliteiten van het Pontje Westeinde. Deze leerlingen worden voorzien van een pontpasje of andere token die de overtochten registreert.