Hoofdstuk 10

Scholen aan Zee wil een veilige school zijn waar leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers zich thuis en veilig kunnen voelen en iedereen kan zijn wie hij of zij is. Een plek waar rust heerst en iedereen respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat.

10.1 Veiligheid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Scholen aan Zee heeft de privacywetgeving uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgelegd in het document Informatiebeveiliging en privacybeleid. Er is in kaart gebracht aan wie Scholen aan Zee gegevens verstrekt en
er is vastgelegd wanneer er aan betrokken personen toestemming dient te worden gevraagd voor het verstrekken van gegevens en beeldmateriaal.

Voor vragen over de AVG kunt u mailen naar: privacy@scholenaanzee.nl. Het melden van een datalek kan via datalek@scholenaanzee.nl.

Arbo
De school dient voor leerlingen en medewerkers te voldoen aan een groot aantal arboregels. Voor een aantal vakken, vooral op de locatie beroepsonderwijs, geldt ook een kledingvoorschrift. Dit geldt ook voor de lessen lichamelijke opvoeding. Daarnaast zijn op alle locaties bedrijfshulpverleners aanwezig, zijn er vluchtplannen en worden er ontruimingsoefeningen gehouden.

Toezicht
De eigendommen van school, medewerkers en leerlingen worden zo goed mogelijk beschermd. Ondanks de beschermende maatregelen zijn vandalisme en diefstal niet te voorkomen. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen. In de pauzes wordt in de kantine en op het schoolterrein toezicht gehouden en de fietsenstalling wordt zo goed mogelijk bewaakt met behulp van videocamera’s. Voor het veilig opbergen van eigendommen kunnen leerlingen een kluisje huren. Zie ook de paragraaf ‘aansprakelijkheid’.

Kluisjes
Om hun eigendommen – denk aan telefoon, boeken, jas – veilig te kunnen opbergen, zijn voor leerlingen kluisjes beschikbaar. Kluisjes kunnen om hygiënische of veiligheidsredenen in opdracht van de schoolleider gecontroleerd worden.

Foto’s/films
Regelmatig worden door medewerkers van Scholen aan Zee onderwijsactiviteiten gefilmd of gefotografeerd voor feedback en leerdoelen van docenten. Wanneer er foto’s en filmmateriaal voor andere doeleinden worden gebruikt, dan wordt er expliciet toestemming gevraagd. Bij minderjarige leerlingen wordt, naast hun persoonlijke toestemming, tevens toestemming van de ouders/verzorgers gevraagd.

Convenant Veilige school
Scholen aan Zee, Vonk en Praktijkschool De Pijler hebben met de Politie Regio Noord-Holland Noord, het Openbaar Ministerie Arrondissement Alkmaar, Halt Noord- Holland Noord en de Gemeente Den Helder het Convenant Veilige School gesloten. Deze partijen zetten zich gezamenlijk in voor het creëren van een veilig klimaat in en om de scholen in de gemeente Den Helder. De scholen voeren hun interne regelgeving en sanctiebeleid uit op basis van het Handelingsprotocol Schoolveiligheid, opgenomen in het Convenant Veilige School. Zij worden daarbij zoveel mogelijk ondersteund door de andere betrokken partijen.

Anonieme meldingen
Een uitvloeisel van de in het Convenant Veilige School vastgelegde afspraken is het door Scholen aan Zee ingestelde telefonisch meldpunt waar leerlingen anoniem melding kunnen maken van pesterijen, agressie en/of geweld. Het telefoonnummer is 0223 540455.

Incidenten
Scholen aan Zee hanteert de volgende definitie: Een incident is opzettelijk agressief of antisociaal handelen dat door schoolregels of wetgeving verboden is, zoals fysieke en verbale agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele
intimidatie. Is er een incident voorgevallen waarbij een leerling of medewerker van Scholen aan Zee betrokken is, dan kan daarvan melding worden gemaakt via het formulier melden incident.

10.2 klachten

Scholen aan Zee lost klachten graag in goed overleg op. Klachten kunnen het beste besproken worden met de persoon die het betreft en/of met de mentor/coach. Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan er contact worden opgenomen met de schoolleider. Er wordt altijd geprobeerd tot een oplossing te komen. Leidt dit onverhoopt niet tot de gewenste oplossing, dan kan de directeur verzocht worden om de klacht in behandeling te nemen. Ten slotte zou contact gezocht kunnen worden met het College van Bestuur. Mochten deze interne procedures niet naar tevredenheid verlopen, dan maakt Scholen aan Zee onderscheid in verscheidene soorten klachten die extern kunnen worden behandeld.

Klachtenregeling machtsmisbruik
Leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers kunnen om hulp vragen of een klacht indienen als er in school sprake is van machtsmisbruik. Van machtsmisbruik is sprake bij handelingen, gedragingen en/of uitingen die leiden tot ontsporingen van macht en die plaatsvinden binnen of in samenhang met de onderwijssituatie. Voorbeelden van machtsmisbruik zijn (seksuele) intimidatie en psychische of fysieke mishandeling. Machtsmisbruik kan voorkomen tussen:

 • leerlingen onderling
 • leerlingen en medewerkers
 • medewerkers en leerlingen
 • medewerkers onderling
 • school en ouders/verzorgers
 • ouders/verzorgers en school.

De vraag om hulp of de klacht met betrekking tot machtsmisbruik kan worden ingediend bij de vertrouwenspersoon. Zie hoofdstuk 12 voor de contactgegevens van de vertrouwenspersonen. Bekijk de volledige klachtenregeling Algemene
aard/Machtsmisbruik
.

Klachten m.b.t. machtsmisbruik kunnen ook worden ingediend bij de Klachtencommissie Machtsmisbruik PO en VO.

Klachtenregeling algemene aard
Er is sprake van een algemene klacht als een leerling, ouder/verzorger of medewerker van de school een schriftelijke klacht indient. Deze klacht betreft geen machtsmisbruik. Voordat de klacht voorgelegd kan worden aan het College van
Bestuur, dient de interne procedure doorlopen te worden zoals beschreven in de klachtenregeling. Het College van Bestuur besluit om de klacht zelf af te handelen of om de klacht te laten onderzoeken door de klachtencommissie. Bekijk de volledige klachtenregeling Algemene aard/Machtsmisbruik.

Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling betreft het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Scholen aan Zee. In beginsel dient een vermoeden van een misstand eerst intern te worden behandeld. In gevallen waarin in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de interne procedure wordt doorlopen, kan (direct) melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde. Ook biedt de regeling in bepaalde gevallen, na het doorlopen van de interne procedure, de mogelijkheid om een externe melding te doen.

Examenreglement
In het examenreglement zijn regels opgenomen die het de leerling mogelijk maken beroep aan te tekenen tegen een cijfer of beoordeling.

Meldplicht bij seksueel misbruik in het onderwijs
Medewerkers zijn verplicht een vermoeden van kindermishandeling en seksueel misdrijf gepleegd door een medewerker te melden bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur is vervolgens verplicht om aangifte te doen.

Er is sprake van deze meldplicht als er sprake is van (een vermoeden van) een zedenmisdrijf/kindermishandeling bij een minderjarige leerling- door een met taken belast persoon in de onderwijssituatie.

  Informatie over de klachtenregelingen kunt u inwinnen bij het bestuurskantoor van Scholen aan Zee, te bereiken via telefoonnummer 0223 540451/540452 of via
  secretariaat@scholenaanzee.nl.

  10.3 Leerlingenstatuut

  Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van de leerlingen van Scholen aan Zee. Het statuut verduidelijkt en verbetert de rechtspositie van leerlingen.

  10.4 aansprakelijkheid

  Scholen aan Zee heeft een aansprakelijkheidsverzekering waarop een beroep kan worden gedaan als Scholen aan Zee tijdens activiteiten onder schooltijd en activiteiten in schoolverband buiten schooltijd, zoals een excursie, tekortschiet in haar rechtsplicht of er sprake is van een aan Scholen aan Zee toe te kennen fout. Op deze verzekering kan een beroep worden gedaan, nadat eerst de verzekering van de leerling is aangesproken. Voor vragen of het indienen van een claim kunt u contact opnemen met de locatie financiën van Scholen aan Zee op telefoonnummer 0223 540 423. De school is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van leerlingen als gevolg van onder andere vernieling, vermissing of beschadiging. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. Bij schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen, zijn in beginsel de ouders/verzorgers en/of de leerlingen aansprakelijk, afhankelijk van de leeftijd van de leerling. Scholen aan Zee raadt ouders/verzorgers aan om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

  10.5 Leefregels Scholen aan Zee

  De verschillende locaties van Scholen aan Zee zijn gezellig en gericht op het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Leerlingen voelen zich veilig en gaan met plezier naar school. We baseren onze leefregels op een aantal pijlers:

  “We zijn een goede buur”
  “We zijn een veilige school”
  “We zijn een gezonde school”
  “We gaan respectvol met elkaar om”
  “We komen op tijd en komen afspraken na”

  Voortvloeiend uit deze pijlers hanteren wij de volgende regels:

  1. De leerling is op tijd aanwezig en volgt alle onderwijsactiviteiten.
  2. De leerling bereidt zich adequaat voor op de onderwijsactiviteit. Als de leerling door ziekte de onderwijsactiviteit niet kan volgen, meldt de ouder/verzorger dit zo vroeg mogelijk op de dag zelf bij de school. Bij ziek worden tijdens een
   onderwijsactiviteit meldt de leerling zich ziek bij de docent van wie hij op dat moment les krijgt, van wie hij de volgende les krijgt of bij de medewerker verzuim.
  3. Er kan ontheffing door de schoolleider worden verleend van deelname aan de onderwijsactiviteiten in bijzondere omstandigheden. De leerling en/of ouder/verzorger vraagt/vragen schriftelijk om toestemming bij de daarvoor
   aangewezen persoon.
  4. Alle vervoersmiddelen van leerlingen worden op daarvoor bestemde plaatsen gezet. Het schoolterrein is privéterrein.
  5. In de klaslokalen wordt er geen gebruikgemaakt van audiovisuele of digitale appratuur, tenzij dit voor de les noodzakelijk is. In het schoolgebouw is gebruik van dergelijke apparatuur toegestaan onder de voorwaarde dat de leerling niemand tot last is. In het schoolgebouw is het niet toegestaan beelden en/of geluidsopnamen te maken zonder toestemming vooraf van de betrokkenen.
  6. Tijdens de les staan de mobiele telefoons uit. Alleen in overleg met een docent kunnen mobiele telefoons worden gebruikt voor educatieve doeleinden. Bij het afnemen van toetsen kunnen door de school aanvullende
   eisen worden gesteld.
  7. Eten en drinken kan genuttigd worden in de daarvoor bestemde ruimtes. Het kauwen van kauwgum in de school is niet toegestaan.
  8. Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor een schoon gebouw en zorg voor de materialen. Daarom ruimt iedere leerling zijn eigen afval op.
  9. Wanneer een leerling uit de les wordt gestuurd, dient hij zich direct te melden bij de daarvoor aangewezen persoon.
  10. Tijdens de LO-lessen, praktijklessen of practica gelden specifieke kledingvoorschriften in verband met de veiligheid.
  11. De leerling mag kleding dragen waar hij zich lekker in voelt, maar dient het netjes en respectvol te houden. Aanstootgevende kleding of kleding die als discriminerend wordt ervaren of die bedreigend is voor de veiligheid van
   leerlingen en docenten dient niet gedragen te worden. Tijdens de lessen draagt de leerling geen jas, capuchon, pet, hoed of gezichtssluier.
  12. In de school zijn er speciale aangewezen ruimtes waar leerlingen tijdens de
   pauzes en in tussenuren mogen verblijven.
  13. De leerling draagt zijn schoolpas bij zich en toont deze indien nodig.