Hoofdstuk 2

2.1 Toelatingsbeleid

Alle leerlingen, ongeacht de levensovertuiging, voor wie het mogelijk is een diploma te behalen en met een bij Scholen aan Zee passend schooladvies zijn van harte welkom in de brugklas bij Scholen aan Zee. Anderstalige leerlingen tussen 12 en 18 jaar kunnen zich aanmelden voor de eerste opvang anderstaligen (EOA) bij de locatie Schakel. Scholen aan Zee doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de leerling terecht komt op de opleiding die het beste aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en wensen. Het streven is dat de leerling zonder vertraging het diploma kan behalen.

2.2 Schooladvies

De basisschool geeft elke leerling een schooladvies en zal kansrijk adviseren. Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de plaatsing van de leerling. Bij afwijkende adviezen gaat de basisschool in overleg met de ouders/verzorgers.

Plaatsing
Bij enkelvoudige adviezen zijn er voor de plaatsing van een leerling meer mogelijkheden dan bij een gemengd advies. Leerlingen met advies voor vmbo-bb of -kb komen in een dakpanklas bb/kb. Heeft de leerling een vmbo-tl-advies dan gaat de leerling naar een dakpanklas kb/tl of tl/havo. Leerlingen met een havo-advies worden geplaatst in de dakpanklas tl/havo of havo/vwo en met een vwo-advies in een dakpanklas havo/vwo of, indien mogelijk, een vwo-brugklas. Heeft de leerling een gemengd advies, bijvoorbeeld tl/havo of havo/vwo, dan zal de leerling in een overeenkomstige brugklas geplaatst worden. Waar nodig zal er overleg plaatsvinden met de basisschool van herkomst en/of ouder(s)/verzorger(s). Bekijk de website voor meer informatie over brugklassen.

Overdracht
De basisschool stelt voor de overdracht aan het voortgezet onderwijs een zo compleet mogelijk overdrachtsdossier op. Het dossier wordt middels een warme overdracht (persoonlijk) overgedragen aan Scholen aan Zee. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van OSO (Overstapservice Onderwijs). OSO voldoet geheel aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ondersteuningsbehoefte – zorgplicht
Samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV VO) zorgt Scholen aan Zee actief voor een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod (zie hoofdstuk 5 of ons ondersteuningsprofiel). Blijkt uit een aanmelding dat de leerling specifieke/extra ondersteuning nodig heeft, dan kunnen ouders/verzorgers gevraagd worden extra informatie te geven waaruit dit blijkt. Blijkt na onderzoek deze informatie onvoldoende te zijn of willen ouders/verzorgers geen relevante informatie verstrekken, dan kan de school besluiten de aanmelding niet te behandelen. Wordt de aanmelding behandeld, dan heeft Scholen aan Zee een periode van zes weken de tijd om te onderzoeken of de gevraagde ondersteuning kan worden geboden. De mogelijkheden vanuit het SWV VO worden hierbij betrokken. Mocht Scholen aan Zee niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kunnen voldoen, dan heeft Scholen aan Zee een zorgplicht. Deze plicht betekent dat weigering niet plaats vindt voordat de school na overleg met de ouders/verzorgers ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Is na tien weken na de aanmelding nog geen andere school gevonden, dan wordt de leerling tijdelijk ingeschreven bij Scholen aan Zee.

2.3 Doorstroomtoets en aanmelding

  • het schooladvies van de afleverende school, gebaseerd op de schoolresultaten;
  • het onderwijskundig rapport met daarin opgenomen een toelichting op de didactische- en pedagogische onderwijsbehoefte, schoolverzuim, reden van verandering van school en overige bijzonderheden;
  • indien aanwezig, documentatie waaruit specifieke onderwijs/ondersteuningsbehoefte blijkt.
Verhuis-/overstapleerlingen die direct toelaatbaar zijn, kunnen gedurende het hele schooljaar instromen.

Beslissing
Scholen aan Zee is verplicht om binnen zes weken over een verzoek - via een volledig en digitaal ondertekend/bevestigd aanmeldformulier – tot toelating te beslissen. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met vier weken. Omstreeks eind april informeren de po-vo-relatiebeheerders de basisscholen over de plaatsingen. Vervolgens worden de plaatsingsbrieven naar de ouders/verzorgers verstuurd.

Bezwaar
Als Scholen aan Zee beslist de leerling niet toe te laten, dan kunnen ouders/verzorgers binnen zes weken nadat ze hierover schriftelijk bericht hebben ontvangen bezwaar maken bij het bestuur. Het bestuur beslist binnen vier weken over
het bezwaar. Blijven het bestuur en ouders/verzorgers het oneens, dan kan in beroep worden gegaan bij de civiele rechter. Heeft de weigering betrekking op de ondersteuningsbehoefte, dan kan bezwaar worden gemaakt bij de Geschillencommissie passend onderwijs.

Onderwijsnummer
In het kader van de wet Onderwijsnummer is het voortgezet onderwijs verplicht het burgerservicenummer (BSN) van de leerlingen op te nemen in de leerlingenadministratie. Scholen aan Zee volgt hierin de AVG.

Leerlingenadministratie
Wijzigingen in relaties, namen en adressen dienen te worden doorgegeven aan de leerlingenadministratie. Ouders/verzorgers kunnen zelf via Magister het telefoonnummer en e-mailadres wijzigen. Ouders/verzorgers ontvangen hiervoor van Scholen aan Zee een inlognaam en wachtwoord.