Hoofdstuk 11

Schoolkosten zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
 1. gratis lesmaterialen/boekenpakket
 2. zelf aan te schaffen (les)materialen
 3. vrijwillige ouderbijdragen

11.1 Gratis lesmaterialen/boekenpakket

De school ontvangt hiervoor geld van het ministerie van OCW. Deze lesmaterialen worden dan ook kosteloos verstrekt. Onder lesmateriaal wordt verstaan: lesmateriaal dat naar vorm en inhoud is gericht op informatieoverdracht in onderwijsleersituaties en waarvan het gebruik binnen het onderwijsaanbod door het bevoegd gezag specifiek voor het desbetreffende leerjaar is voorgeschreven.

Onder de gratis lesmaterialen vallen:

 • leerboeken
 • werkboeken
 • projectboeken en tabellenboeken
 • examentrainingen en examenbundels
 • eigen leermateriaal van de school
 • licentiekosten van digitaal leermateriaal
 • lesmateriaal voor keuzevakken
 • aangepaste schoolboeken voor leerlingen met leesbeperking (visueel gehandicapten en dyslectici)

Bestellen boekenpakket/digitaal lesmateriaal
Ouders/verzorgers bestellen zelf het boekenpakket via Iddink. De school bestelt dus geen boeken voor de leerlingen. Over de werkwijze van bestellen bij Iddink worden leerlingen en ouders/verzorgers geïnformeerd. Zodra definitief bekend is in welke klas de leerling in 2024-2025 wordt geplaatst (de school verstrekt deze informatie vóór de zomervakantie), kan het boekenpakket worden besteld. Boekenpakketten die tijdig worden besteld, worden in de laatste weken van de zomervakantie bij de leerling thuis of op een nader op te geven adres bezorgd. Naleveringen worden door Iddink eveneens per post verstuurd. Er worden geen bijdragen voor borg, verzend- of administratiekosten berekend.

Voor vragen kunt u terecht op de website van Iddink Educatie of kunt u tussen 08.00 en 17.00 uur contact opnemen met de klantenservice van Iddink.

Bestelling leermiddelen en ouderbijdrage op naam leerling
Bij het bestellen van (digitale) leermiddelen, maar ook bij het betalen van ouderbijdragen is het belangrijk dat dit op naam van de leerling gebeurt voor wie het boekenpakket/leermiddelen of de ouderbijdragen zijn bedoeld. Leveranciers en
Scholen aan Zee voeren de (financiële) administratie op leerlingniveau. Als aan de hand van een betaling niet duidelijk is op welke leerling dit betrekking heeft (achternamen van leerlingen en ouders/verzorgers komen niet altijd overeen), kunnen digitale leermiddelen niet aan de leerling worden gekoppeld en kunnen bijvoorbeeld kluisjes niet worden toegekend.

Regels boekenpakket
Voor het boekenpakket gelden de volgende regels:

 • Werkboeken en digitaal lesmateriaal worden eigendom van de leerling.
 • Er mag in de werkboeken geschreven worden, maar let er wel op dat sommige werkboeken ook in een volgende klas gebruikt worden. De overige boeken zijn meestal leerboeken. Deze moeten aan het eind van het schooljaar ingeleverd worden. Dit geldt ook voor de boeken van zittenblijvers.
 • De leerboeken worden door de leerlingen gekaft (controle aan het begin van het schooljaar, maar kan in de loop van het schooljaar herhaald worden).
 • De boeken worden vervoerd in een stevige tas.
 • Aan het eind van het schooljaar stuurt Iddink aan alle leerlingen een digitaal inleverformulier voor de leerboeken. Op dit formulier staat vermeld welke boeken moeten worden ingeleverd. Dit formulier moet meegenomen worden
  op de inleverdag. De getekende kopie dient als inleverbewijs voor de leerling. De leerling is aansprakelijk voor verlies en voor alle schade die aan de boeken veroorzaakt wordt. Bij het inleveren van de boeken wordt het boekenpakket
  gecontroleerd aan de hand van het inleverformulier.
 • Indien schade aan de boeken wordt geconstateerd, wordt door Iddink een rekening met acceptgiro naar de leerling/ouders gestuurd. Bij sommige werkboeken zit aan het verpakkingsmateriaal een sticker met een inlogcode
  waarmee leerlingen toegang krijgen tot de site van de methode. Gooi het verpakkingsmateriaal dus niet direct weg.

Lesmaterialen vavo
Voor leerlingen die staan ingeschreven bij Scholen aan Zee, maar hun opleiding bij Vonk (vavo) volgen, zijn lesmaterialen ook gratis. Vonk is verantwoordelijk voor het verstrekken van de boekenlijsten en de leerling is verantwoordelijk voor de aanschaf. De verrekening vindt plaats tussen Vonk en Scholen aan Zee. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Vonk, Kievitstraat 31 te Den Helder, tel. 0223 611260.

11.2 Zelf aan te schaffen (les)materialen

Dit zijn ondersteunende (les)materialen waarvoor de school geen vergoeding van de overheid ontvangt. Het gaat om lesmaterialen die langer dan een jaar meegaan of die door meer gezinsleden kunnen worden gebruikt. De materialen zijn onmisbaar om de opleiding met succes te kunnen volgen, maar ouders/verzorgers beslissen zelf of de materialen aangeschaft worden en bij welke leverancier dat gebeurt. Voorbeelden van deze materialen zijn: atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schrift, pennen en dergelijke. Zie bijlage C van deze schoolgids voor de opsomming van materialen die zelf dienen te worden aangeschaft. Sommige materialen kunt u als extra optie bij Iddink bestellen. Dit is niet verplicht. Denk daarbij aan tassen, etuis, maar ook schoolspullen die door school geadviseerd worden. Dit zijn materialen die voor eigen rekening zijn.

Beroepspakketten locatie beroepsonderwijs
Leerlingen van de locatie beroepsonderwijs hebben speciale kleding, schoeisel en gereedschapssets nodig die door ouders/verzorgers zelf aangeschaft dienen te worden. Een leerling die hier niet over kan beschikken, mede in het kader van de Arbowet en om hygiënische redenen, kan de toegang tot de les worden ontzegd. De mogelijkheid bestaat het beroepspakket via de school aan te schaffen, maar dit is niet verplicht. Wordt van deze mogelijkheid geen gebruikgemaakt, dan dient u zelf achter het verkrijgen van de materialen aan te gaan. Leerlingen ontvangen de informatie over de aanschaf van beroepspakketten (speciale kleding, schoeisel etc.) via de school. Omdat alle leerlingen praktijkoriëntatie krijgen en praktijklessen volgen, kan ervan uitgegaan worden dat voor alle leerlingen beroepspak-ketten dienen te worden aangeschaft.

11.3 Vrijwillige ouderbijdragen

Kosten voor voorzieningen, projecten, introducties, excursies, schoolreizen, culturele en sportieve activiteiten etc. worden niet door de overheid vergoed. Omdat deze voorzieningen en activiteiten bijdragen aan een goede en plezierige leeromgeving vraagt Scholen aan Zee hiervoor een vrijwillige bijdrage aan de ouders/verzorgers. De toelating van de leerling tot de school en de deelname aan activiteiten is niet afhankelijk van deze betaling. De organisatie en uitvoering van deze activiteiten wordt afgestemd op de te verwachten opbrengsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. De school behoudt zich het recht voor om geplande activiteiten te annuleren als er onvoldoende financiering is. Deze vrijwillige ouderbijdragen worden jaarlijks ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

11.3.1 Vrijwillige algemene ouderbijdrage voor alle leerlingen

De activiteiten en voorzieningen die voor alle leerlingen van Scholen aan Zee gelijk zijn en waarvoor Scholen aan Zee een vrijwillige algemene bijdrage aan ouders vraagt zijn:

 • Huur kluisje € 0,-
  Om de eigendommen veilig te stellen – denk aan jassen, telefoons, boeken – zal iedere leerling een eigen kluisje toegewezen krijgen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt de leerling de sleutel na het ondertekenen van een ontvangstverklaring. Raakt de leerling de sleutel kwijt, dan wordt € 7,50 in rekening gebracht voor een nieuwe sleutel.
 • Collectieve verzekering € 4,50
  Ongevallenverzekering
  De dekking van deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. evenementen in schoolverband of gedurende stagewerkzaamheden, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt.

  Schoolreisverzekering
  Tijdens schoolreizen zijn alle leerlingen en begeleiders verzekerd. Hierin zijn extra reis- en verblijfkosten in geval van een ongeval meeverzekerd, evenals reddings- en repatriëringskosten. Bovendien is bagage meeverzekerd. Hierbij geldt een eigen risico van € 45,-

  Aansprakelijkheidsverzekering
  Scholen aan Zee stelt een aansprakelijkheidsverzekering beschikbaar voor de leerlingen indien zij hiervoor niet al via een andere verzekering zijn verzekerd.

  Ongevallen dienen aan Scholen aan Zee gemeld te worden via het ongevallenregistratieformulier.
 • Bijdrage ouderraad € 3
  De besteding van de bijdrage ligt bij de ouderraad. Uit deze bijdrage wordt o.a. een attentie bekostigd voor de geslaagde leerlingen.
 • Bijdrage leerlingactiviteiten € 42,50
  Van deze bijdrage worden verschillende leerlingactiviteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld introductie-, culturele en sportieve activiteiten. De bijdrage is voor alle leerlingen gelijk.

  Totaaloverzicht vrijwillige algemene ouderbijdragen voor alle leerlingen:


De inning van deze vrijwillige algemene ouderbijdragen wordt gedaan door Scholen aan Zee. U kunt hierbij aangeven aan welke activiteiten/voorzieningen u mogelijk zou willen bijdragen. Uitsromers na 01-01-2025 hebben geen recht meer op terugstorting van de ouderbijdrage.

11.3.2 Vrijwillige ouderbijdrage reizen en excursies gespecificeerd naar leerjaar en locatie

Reizen en excursies vallen ook onder de vrijwillige ouderbijdragen. De toelating van de leerling tot de reis of excursie is ook niet afhankelijk van de betaling van deze vrijwillige ouderbijdrage. De ouders/verzorgers/leerlingen kunnen zich aan het begin van het schooljaar aanmelden. De vrijwillige ouderbijdrage voor reizen en excursies is gespecificeerd naar leerjaar en schoollocatie. Het overzicht van de geplande reizen en excursies is opgenomen in bijlage B.

11.4 Schoolfotograaf

Scholen aan Zee heeft het jaarlijks fotograferen van leerlingen geheel uitbesteed aan Schoolfoto.nl. Dit betekent dat het bestellen en betalen geheel buiten Scholen aan Zee om gaat. Ouders/verzorgers kunnen dit rechtstreeks met Schoolfoto.nl regelen en afhandelen. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld van de datum waarop de schoolfotograaf langskomt om te fotograferen. Ongeveer drie weken nadat de leerling is gefotografeerd, ontvangt men een set foto’s met daarbij een begeleidend schrijven over de wijze van bestellen en betalen. De kosten voor een set foto’s bedragen € 12,75.

11.5 Schoolpasje

Alle leerlingen ontvangen gratis een schoolpas. De schoolpassen worden geleverd door de schoolfotograaf. Is de leerling de pas kwijt of is deze door onzorgvuldig gebruik kapot, dan wordt voor een nieuwe schoolpas € 8,00 in rekening gebracht.

11.6 Digitaal onderwijs

De ouders/verzorgers van leerlingen die in het schooljaar 2024-2025 in het eerste leerjaar instromen, ontvangen voor deelname aan digitaal onderwijs voor aanvang van het nieuwe schooljaar nader bericht over het laptopaanbod dat wordt
aangeboden door The Rent Company.

11.7 Armoedeproblematiek en tegemoetkomingen

Ons onderwijs is de sleutel tot de ontwikkeling van onze leerlingen. Scholen aan Zee kan de armoede niet oplossen, maar kan er wel aan bijdragen dat elke leerling wordt gezien, kan meedoen en toekomstkansen krijgt in een veilige en inspirerende leeromgeving. Scholen aan Zee zet zich in om armoede te signaleren en leerlingen en ouders/verzorgers in armoede te ondersteunen en te stimuleren. Er is aandacht voor armoede en geldzorgen waar leerlingen mogelijk mee te maken hebben en er zijn acties om de situatie voor hen beter te helpen maken. Scholen aan Zee heeft een Solidariteitsfonds opgericht en er kan een beroep worden gedaan op verscheidene tegemoetkomingen.

11.7.1 Solidariteitsfonds

Scholen aan Zee vindt het belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen op schoolreis. Ook leerlingen die niet de financiële middelen hebben. Dit is de reden dat Scholen aan Zee een Solidariteitsfonds heeft opgericht. Minder draagkrachtige meerderjarige leerlingen en ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op het fonds door het aanvraagformulier in te vullen en ter beoordeling te mailen naar solidariteitsfonds@scholenaanzee.nl.

11.7.2 Tegemoetkoming ouders/kindgebonden budget

Ouders/verzorgers kunnen, afhankelijk van hun inkomen, een kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Ouders krijgen dit budget naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is hangt van het inkomen af, hoeveel kinderen de ouder heeft en hun leeftijd. Een ouder die recht heeft op kindgebonden budget krijgt meestal vanzelf bericht van de Belastingdienst. Is dit niet het geval, dan kan het zijn dat de Belastingdienst onvoldoende gegevens van de ouder heeft. In dat geval moet het kindgebonden budget door de ouder/verzorger zelf aangevraagd worden. Voor de voorwaarden, het aanvragen en een proefberekening verwijzen we graag naar de belastingdienst.

11.7.3 Tegemoetkoming scholieren

Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en een voltijdopleiding volgen in het voortgezet onderwijs (of vavo), kunnen een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Deze tegemoetkoming is een gift. De tegemoetkoming gaat in vanaf het kwartaal na de 18e verjaardag. Ouders krijgen dan geen kinderbijslag meer. De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en, afhankelijk van het inkomen van de ouders, mogelijk een aanvullende toeslag. De tegemoetkoming moet op tijd worden aangevraagd; in ieder geval voor het einde van het schooljaar via de website van DUO. Er bestaan daarnaast nog (gemeentelijke) tegemoetkomingen, zoals het Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds (JOC) en het Jeugdfonds Sport Den Helder. Voor meer informatie kan de website van gemeente Den Helder geraadpleegd worden.

11.8 Kortingsregeling digitaal onderwijs

In bijzondere gevallen kunnen ouders/verzorgers een beroep doen op de kortingsregeling digitaal onderwijs van Scholen aan Zee. Hiertoe kan een aanvraagformulier ingediend worden bij de afdeling financiën. Scholen aan Zee bepaalt aan de hand van de volgende punten of ouders/verzorgers in aanmerking komen voor reductie:

 • Er is sprake van een inkomen op of onder het bijstandsniveau.
 • Er is sprake van de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.
 • Meerdere kinderen binnen het gezin volgen onderwijs op Scholen aan Zee en de omstandigheden geven daartoe aanleiding.
 • Er is nog geen contract afgesloten bij The Rent Company.

Het aanvraagformulier staat op onze website:

Het verzoek dient te worden ingediend bij:

Scholen aan Zee
Afdeling Financiën
Postbus 636
1780 AP Den Helder
Mailadres: s.mulder@scholenaanzee.nl

11.9 Sponsoring

Voor de organisatie van grote evenementen kan gezocht worden naar sponsoring. Het uitgangspunt is dat sponsoring op geen enkele wijze invloed mag hebben op de inhoud van het onderwijs en dat er geen andere verplichtingen uit voortvloeien. Wij verwijzen graag naar het convenant sponsoring.