Hoofdstuk 1

1.1 Onze missie en visie en kernwaarden

Waar staan we voor: de missie:
Scholen aan Zee is een brede scholengemeenschap in Den Helder en tevens de enige voortgezet onderwijs Blue School in Nederland. Het Blue School programma is een initiatief van de Europese Commissie dat is gericht op onderwijsprojecten voor jongeren. Daarin is aandacht voor de bronnen die de zee biedt voor bijvoorbeeld de voedselvoorziening.
Scholen aan Zee stelt zich ten doel een volwaardig en breed aanbod te realiseren van regulier voortgezet onderwijs voor alle leerlingen in Den Helder en omgeving.
Funderend onderwijs is een basisrecht voor iedereen en van groot belang voor de ontwikkeling van onze samenleving. Scholen aan Zee is als algemeen bijzondere school breed toegankelijk en respecteert ieders achtergrond of levensovertuiging.
Scholen aan Zee vormt een professionele en lerende organisatie. Reflectie, leren van en met elkaar en resultaatgericht focussen op onderwijs en rendement zijn cruciaal. Als enige aanbieder van regulier voortgezet onderwijs in de Den Helder en omgeving erkent zij haar verantwoordelijkheid voor deze taak. Zij is er om jongeren een fundament te bieden waar zij een leven lang op voort kunnen bouwen. Zij leidt haar leerlingen op tot zelfbewuste, toekomstgerichte en verantwoordelijke wereldburgers. Alle medewerkers zijn zichtbaar in de school, toegankelijk voor iedereen en representeren zich als ambassadeur van onze school.

Wij zijn de school waar je gehoord, gezien en gewaardeerd wordt!

Scholen aan Zee verzorgt onderwijs op alle niveaus, van vmbo-basis tot gymnasium. Daarnaast heeft zij een locatie voor anderstaligen: Schakel aan Zee. Zij werken samen met de partners binnen de lokale gemeenschap en sluiten aan op ontwikkelingen en kansen.

Scholen aan Zee verzorgt onderwijs op vier locaties, maar opereert als één school.

Waar gaan we voor, de visie:
De visie van Scholen aan Zee kent twee invalshoeken: De medewerkers van Scholen aan Zee zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van elke leerling als mens, burger en professional;Zij nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en hun omgeving.

Kernwaarden: De kernwaarden van Scholen aan Zee benadrukken wat zij belangrijk vindt. Dagelijks geven deze waarden het gevoel van eenheid en voor de toekomst zijn ze het kompas bij het nemen van beslissingen over het onderwijs aan de leerlingen. De kernwaarden van Scholen aan Zee zijn:

Veiligheid
Scholen aan Zee erkent en ondersteunt de leerling ‘te zijn wie hij is’, zich veilig te voelen binnen de eigen leeftijdsgroep, in de klas, op school en daarbuiten. Een veilige omgeving is de basis voor elke leerling en medewerker om tot goed onderwijs te komen. School, leerling én ouders werken hierin samen. Dit doen zij met respect voor elkaar en voor alles in de omgeving.

Plezier
Bij Scholen aan Zee is volop ruimte om met plezier nieuwe kennis en ervaringen op te doen. In een ontspannen sfeer mogen alle leerlingen en medewerkers zich ontwikkelen en de eigen dromen nastreven. Op deze manier gaat iedereen met plezier naar school en creëren zij mooie herinneringen waar later met genoegen op terug kan worden gekeken.

Samenwerken
De leerlingen, medewerkers, ouders, andere scholen, bedrijven en instellingen in Den Helder en omgeving maken samen het verschil voor en met elkaar. Niet alleen om het binnen de muren van de school beter te maken, maar ook daarbuiten. Door aandacht te hebben voor elkaar en betrokkenheid te tonen bij ieders situatie vormen zij het gewenste, diverse én sterke netwerk. Hierdoor kan eenieder elkaar en de omgeving beter leren kennen en meer waarderen. Bovendien kan iedereen zo beter van elkaars kwaliteiten profiteren en ontdekken de leerlingen welke rol ze spelen in de maatschappij en waar hun toekomst ligt.

Ontwikkeling
Scholen aan Zee streeft ernaar het maximale uit leerlingen, medewerkers en de omgeving te halen. Voor iedereen is er ruimte om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Door een heterogeen onderwijsaanbod met mogelijkheden voor individueel maatwerk stimuleert Scholen aan Zee leerlingen en medewerkers zich altijd te blijven ontwikkelen. In combinatie met de hoge verwachtingen die zij van elkaar hebben creëren zij samen een lerende organisatie. Iedereen staat open voor verandering, vernieuwing en groei

1.2 Inrichting van het onderwijs

Locatie beroepsonderwijs
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), een vierjarige opleiding, wordt op meerdere niveaus aangeboden: het leerwerktraject (lwt), de basisberoepsgerichte leerweg (bb), de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en de gemengde leerweg (kgt). De locatie beroepsonderwijs kent een breed aanbod van beroepsgerichte programma’s die de leerlingen goed voorbereiden op de gewenste vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 

De leerlingen volgen ook algemeen vormende vakken (avo-vakken), die gelijk zijn voor de leerlingen in de onderbouw (leerjaar 1 en 2). In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) zijn de avo-vakken deels gekoppeld aan de gekozen profielen en heeft iedere leerling een eigen vakkenpakket. De leerlingen krijgen via loopbaanleren (lob) een brede oriëntatie op het aanbod aan profielen en vervolgopleidingen, zoals extra praktijkuren in de onderbouw.

Profielen
De leerlingen in leerjaar 3 en 4 kunnen kiezen voor een van de onderstaande profielen:
 • Dienstverlening en Producten (D&P):
  - richting Styling en Design (SD)
  - richting Sport en Veiligheid (SV)
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Bouw, Wonen en Interieur (BWI)
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
 • Zorg en Welzijn (ZW)

Leerlingen met een basisdiploma kunnen naar het mbo niveau 2 en leerlingen met een vmbo-kaderdiploma kunnen doorstromen naar het mbo niveau 3 of 4.

Doorlopende leerlijnen vmbo – mbo
In samenwerking met Vonk is er een doorlopende leerlijn. De doorlopende leerlijn is voor het profiel Zorg en Welzijn (ZW) en voor profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE).
Leerlingen die deelnemen aan de doorlopende leerlijn kunnen, na het behalen van het vmbo-diploma, in één jaar mbo niveau 2 afronden.

Leerwerktraject
Tijdens het Leerwerktraject volgen leerlingen in de bovenbouw deels een buitenschools praktijkgericht programma met een beperkt(er) theoretisch deel. Leerlingen behalen een basisdiploma met de aantekening Leerwerktraject (LWT) en kunnen hiermee doorstromen naar het mbo niveau 2.

Locatie lyceum
Op de locatie Drs. F. Bijlweg 6 worden de theoretische leerweg (tl, 4 jaar), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo, 5 jaar) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo, 6 jaar) aangeboden.  Het atheneum en het gymnasium vormen
samen het vwo. Voor het gymnasium is tenminste een van beide klassieke talen (Latijn of Grieks) verplicht als examenvak. De onderbouw tl duurt twee jaar, op havo en vwo duurt deze drie jaar. In de eerste twee leerjaren wordt het onderwijs gegeven in dakpanklassen, zoals tl/havo, havo/vwo en indien nodig kan er ook van een vwo-brugklas sprake zijn. De vwo-leerlingen maken in het eerste leerjaar kennis met klassieke talen. Na deze kennismaking kiezen zij voor het gymnasium of het atheneum.  Aan het eind van het tweede leerjaar kiezen de leerlingen van vmbo-tl tussen de richtingen ‘Mens’ en ‘Natuur’ met bijbehorende vakken en keuzevakken voor het derde leerjaar. Aan het eind van het derde leerjaar kiezen de leerlingen van vmbo-tl, havo en vwo een profiel met bijbehorende vakken en keuzevakken waarmee zij hun opleiding vervolgen.

Profielen vmbo-theoretische leerweg (tl)
De leerlingen kunnen kiezen uit een van de onderstaande profielen:
 • Techniek (TECH)
 • Zorg & Welzijn (Z&W)
 • Economie (ECO)
 • Landbouw (GROEN)

Profielen havo en vwo

De leerlingen kunnen kiezen uit een van de onderstaande profielen:
 • Cultuur en Maatschappij (CM)
 • Economie en Maatschappij (EM)
 • Natuur en Gezondheid (NG)
 • Natuur en Techniek (NT)

Een leerling met een tl-diploma kan doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), maar ook naar de havo indien de leerling in een extra vak examen gedaan heeft. Via het mbo en de havo kan de leerling vervolgens
doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Een leerling met een havodiploma kan doorstromen naar het hbo. Ook kan de leerling naar het wetenschappelijk onderwijs (wo) doorstromen via het hbo of het vwo.
Doorstromen via het vwo betekent dat de leerling, na het behalen van het diploma, het onderwijs vervolgt in de vijfde klas van het vwo. Op het vwo wordt in acht vakken examen gedaan, één vak meer dan op de havo. Ter voorbereiding op het vwo dient de leerling daarom een extra vak te gaan volgen.  Een leerling met een vwo-diploma kan doorstromen naar zowel het hbo als het wo. Voor het doorstromen naar bepaalde studies kan het nuttig zijn om bij de profielkeuze één extra vak in het vrije deel uit een ander profiel te kiezen, waardoor de mogelijkheden om door te stromen naar het hoger onderwijs verruimd worden. De loopbaanbegeleider kan een leerling helpen bij het maken van deze keuze. 

Trajectklas
De trajectklas is onderdeel van het dekkend aanbod voor inclusief onderwijs in de Kop van Noord Holland. Het is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen in de eerste twee klassen van havo/vwo die, ook met extra ondersteuning, nog niet in een reguliere klas kunnen meekomen. Het doel is om de leerlingen met passende, intensieve ondersteuning de eerste twee leerjaren van havo en/of vwo op eigen niveau te laten doorlopen en in maximaal twee jaar voor te bereiden op de instroom in een reguliere klas.

Locatie Junior College
De locatie Junior College is een onderbouwlocatie in Julianadorp met klassen voor vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-tl, havo en vwo. Daarnaast biedt het Junior College in de eerste twee leerjaren onderwijs in dakpanklassen aan, zoals bb/kb, kb/tl, tl/havo en havo/vwo. De leerlingen van bb, kb en tl stromen na het tweede leerjaar door naar de locaties in Den Helder en de leerlingen van de havo en het vwo na het derde leerjaar. Het Junior College zorgt voor de goede aansluiting met de locaties lyceum en beroepsonderwijs. Het Junior College biedt onderwijs aan leerlingen uit Julianadorp, maar ook aan leerlingen uit Den Helder en de regio, zoals Anna Paulowna, Breezand, Wieringen, Callantsoog en ’t Zand. Leerlingen uit de regio kunnen gratis gebruikmaken van het veerpontje Westeinde.

Locatie Schakel aan Zee
In een dynamisch en divers Den Helder vormt Villa aan Zee een cruciaal knooppunt in het onderwijslandschap voor nieuwkomers. Deze unieke samenwerking tussen Villa Kakelbont (PO) en Schakel aan Zee (VO) markeert een vernieuwende stap in het aanbieden van geïntegreerd onderwijs dat is afgestemd op de behoeften van leerlingen van 4 tot 18 jaar.
De locatie Schakel aan Zee onderwijst leerlingen tussen 12 en 18 jaar die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Anderstalige leerlingen worden door middel van intensief taalonderwijs voorbereid op een vervolgopleiding. Daarnaast worden er vakken zoals rekenen, koken, sport, burgerschap, kunst en cultuur gegeven. Op basis van de vorderingen ten aanzien van de Nederlandse taal kan een leerling tussentijds doorstromen naar een volgende groep binnen de Schakel of binnen een van de andere afdelingen van Scholen aan Zee, het praktijkonderwijs of het mbo.
Locatie Schakel hanteert de LOWAN-uitstroomprofielen.

1.3 Scholen aan Zee onderwijsstructuur

In het schema hieronder wordt de Scholen aan Zee onderwijsstructuur weergegeven. Hierop is te zien welke doorstroommogelijkheden er zijn. Leerlingen van ISK kunnen tussentijds instromen.