Hoofdstuk 1

1.1 Onze missie en visie

Scholen aan Zee is een brede scholengemeenschap in Den Helder met een maritiem karakter en biedt onderwijs op verschillende niveaus dat aansluit bij de talenten en interesses van de leerlingen. In samenwerking met stad en omgeving zorgen wij voor kwalitatief goed onderwijs dat motiverend, uitdagend en betekenisvol is en op maat voor alle leerlingen. Samen werken we elke dag aan de toekomst.

Ondanks dat er meerdere gebouwen zijn, hangt er in ieder gebouw een goede sfeer. Hierdoor kunnen de leerlingen zich met plezier ontwikkelen. Wat ze ook willen worden, wij bieden die kans. De leerling wordt gehoord, gezien en gewaardeerd.

1.2 Inrichting van het onderwijs

Locatie beroepsonderwijs
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), een vierjarige opleiding, wordt op meerdere niveaus aangeboden: de basisberoepsgerichte leerweg (bb), de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en de theoretische leerweg (tl, onderbouw). De locatie beroepsonderwijs kent een breed aanbod van beroepsgerichte programma’s
die de leerlingen goed voorbereiden op de gewenste vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 

De leerlingen volgen ook algemeen vormende vakken (avo-vakken), die gelijk zijn voor de leerlingen in de onderbouw (leerjaar 1 en 2). In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) zijn de avo-vakken deels gekoppeld aan de gekozen profielen en heeft iedere leerling een eigen vakkenpakket. De leerlingen krijgen via loopbaanleren een brede oriëntatie op het aanbod aan profielen en vervolgopleidingen, zoals extra praktijkuren in de onderbouw.

Profielen
De leerlingen kunnen kiezen voor een van de onderstaande profielen:
 • Dienstverlening en Producten (D&P):
  - richting Styling en Design (SD)
  - richting Sport en Veiligheid (SV)
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Bouw, Wonen en Interieur (BWI)
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
 • Zorg en Welzijn (ZW)

Leerlingen met een basisdiploma kunnen naar het mbo niveau 2 en leerlingen met een vmbo-kaderdiploma kunnen doorstromen naar het mbo niveau 3 of 4.

Doorlopende leerlijnen vmbo – mbo
In samenwerking met Vonk is er een doorlopende leerlijn ontwikkeld.

Leerlingen die deelnemen aan de doorlopende leerlijn kunnen, na het behalen van het vmbo-diploma, in één jaar mbo niveau 2 afronden.

De doorlopende leerlijn is voor het profiel Zorg en Welzijn (ZW) en wordt daarnaast ontwikkeld voor het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE).

Leerwerktraject
Tijdens het Leerwerktraject volgen leerlingen in de bovenbouw deels een buitenschools praktijkgericht programma met een beperkt(er) theoretisch deel. Leerlingen met een diploma Leerwerktraject (LWT) kunnen doorstromen naar het
mbo niveau 2.

Locatie lyceum
Op de locatie Drs. F. Bijlweg 6 worden de theoretische leerweg (tl, 4 jaar), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo, 5 jaar) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo, 6 jaar) aangeboden.  Het atheneum en het gymnasium vormen
samen het vwo. Voor het gymnasium is tenminste een van beide klassieke talen (Latijn of Grieks) verplicht als examenvak. De onderbouw tl duurt twee jaar, op havo en vwo duurt deze drie jaar. In de eerste twee leerjaren wordt het onderwijs gegeven in dakpanklassen, zoals tl/havo, havo/vwo en indien nodig kan er ook van een vwo-brugklas sprake zijn. De vwo-leerlingen maken in het eerste leerjaar kennis met klassieke talen. Na deze kennismaking kiezen zij voor het gymnasium of het atheneum.  Aan het eind van het tweede leerjaar kiezen de leerlingen van vmbo-tl tussen de richtingen ‘Mens’ en ‘Natuur’ met bijbehorende vakken en keuzevakken voor het derde leerjaar. Aan het eind van het derde leerjaar kiezen de leerlingen van vmbo-tl, havo en vwo een profiel met bijbehorende vakken en keuzevakken waarmee zij hun opleiding vervolgen.

Profielen vmbo-theoretische leerweg (tl)
De leerlingen kunnen kiezen uit een van de onderstaande profielen:
 • Techniek (TECH)
 • Zorg & Welzijn (Z&W)
 • Economie (ECO)
 • Landbouw (GROEN)

Profielen vmbo-theoretische leerweg (tl)

De leerlingen kunnen kiezen uit een van de onderstaande profielen:
 • Cultuur en Maatschappij (CM)
 • Economie en Maatschappij (EM)
 • Natuur en Gezondheid (NG)
 • Natuur en Techniek (NT)

Een leerling met een tl-diploma kan doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), maar ook naar de havo indien de leerling in een extra vak examen gedaan heeft. Via het mbo en de havo kan de leerling vervolgens
doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Een leerling met een havodiploma kan doorstromen naar het hbo. Ook kan de leerling naar het wetenschappelijk onderwijs (wo) doorstromen via het hbo of het vwo.
Doorstromen via het vwo betekent dat de leerling, na het behalen van het diploma, het onderwijs vervolgt in de vijfde klas van het vwo. Op het vwo wordt in acht vakken examen gedaan, één vak meer dan op de havo. Ter voorbereiding op het vwo dient de leerling daarom een extra vak te gaan volgen.  Een leerling met een vwo-diploma kan doorstromen naar zowel het hbo als het wo. Voor het doorstromen naar bepaalde studies kan het nuttig zijn om bij de profielkeuze één extra vak in het vrije deel uit een ander profiel te kiezen, waardoor de mogelijkheden om door te stromen naar het hoger onderwijs verruimd worden. De loopbaanbegeleider kan een leerling helpen bij het maken van deze keuze. 

Trajectklas
De trajectklas is onderdeel van het dekkend aanbod voor inclusief onderwijs in de Kop van Noord Holland. Het is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen in de eerste twee klassen van havo/vwo die, ook met extra ondersteuning, nog niet in een reguliere klas kunnen meekomen. Het doel is om de leerlingen met passende, intensieve ondersteuning de eerste twee leerjaren van havo en/of vwo op eigen niveau te laten doorlopen en in maximaal twee jaar voor te bereiden op de instroom in een reguliere klas.

Locatie Junior College
De locatie Junior College is een onderbouwlocatie in Julianadorp met klassen voor vmno-bb, vmbo-kb, vmbo-tl, havo en vwo. Daarnaast biedt het Junior College in de eerste twee leerjaren onderwijs in dakpanklassen aan, zoals bb/kb, kb/tl, tl/havo en havo/vwo. De leerlingen van bb, kb en tl stromen na het tweede leerjaar door naar de locaties in Den Helder en de leerlingen van de havo en het atheneum na het derde leerjaar. Het Junior College zorgt voor de goede aansluiting met de locaties lyceum en
beroepsonderwijs. Het Junior College is er niet alleen voor leerlingen uit Julianadorp, maar ook voor leerlingen uit Den Helder en uit de regio, zoals Anna Paulowna, Breezand, Wieringen, Callantsoog en ’t Zand. Leerlingen uit de regio kunnen gratis gebruikmaken van het veerpontje Westeinde.

Locatie Schakel
De locatie Schakel onderwijst leerlingen tussen 12 en 18 jaar die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Anderstalige leerlingen worden door middel van intensief taalonderwijs voorbereid op een vervolgopleiding. Daarnaast worden er vakken zoals rekenen, koken, sport, burgerschap, kunst en cultuur gegeven. Op basis van de vorderingen ten aanzien van de Nederlandse taal kan een leerling tussentijds doorstromen naar een volgende groep binnen de Schakel of binnen een van de andere afdelingen van Scholen aan Zee, het praktijkonderwijs of het mbo.
Locatie Schakel hanteert de LOWAN-uitstroomprofielen.

1.3 Scholen aan Zee onderwijsstructuur

In het schema hieronder wordt de Scholen aan Zee onderwijsstructuur weergegeven. Hierop is te zien welke doorstroommogelijkheden er zijn.