Hoofdstuk 3

3.1 Onderwijstijd

De wettelijke kaders voor onderwijstijd bieden veel ruimte voor Scholen aan Zee om op schoolniveau keuzes te maken over de inrichting, vormgeving en planning van het onderwijs. De onderwijsactiviteiten die worden georganiseerd dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen om onder onderwijstijd te vallen.

De activiteiten zijn:
 • bewust gepland en verzorgd onder verantwoordelijkheid van Scholen aan Zee;
 • uitgevoerd onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van een docent of een ander die hier op grond van de wet mee belast mag worden;
 • akkoord bevonden door de Medezeggenschapsraad (MR).

In het voortgezet onderwijs geldt een urennorm voor de gehele schoolloopbaan. Dit geeft Scholen aan Zee meer vrijheid om tot een eigen, meer flexibel onderwijsprogramma te komen dat uitgaat van gepersonaliseerd leren met
vertrouwen in en aandacht voor de leerlingen.

De volgende normuren per opleiding zijn vastgesteld door het OCW (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap):
 • vmbo (4 jaar) 3700 uur
 • havo (5 jaar) 4700 uur
 • vwo (6 jaar) 5700 uur

Daarnaast dienen leerlingen minimaal 189 dagen per jaar onderwijs te krijgen. Onder meer de volgende activiteiten behoren tot de onderwijstijd:
 • toetsweken;
 • stages;
 • excursies;
 • maatwerkprogramma's.

3.2 Begin schooljaar

Alle leerlingen worden voor de zomervakantie geïnformeerd over de activiteiten die plaats zullen vinden aan het begin van het schooljaar. Leerlingen die zich voor de brugklas hebben aangemeld, krijgen een uitnodiging om kennis te maken met de mentor en de klasgenoten. De ouders/verzorgers krijgen tegelijkertijd voorlichting over de eerste periode en de bijbehorende activiteiten.

Kennismaking en introductie
Het doel van de introductiedagen aan het begin van het schooljaar is dat leerlingen en docenten/mentoren elkaar in korte tijd leren kennen. Opdrachten en spelvormen zijn erop gericht de kennismaking vlot en plezierig te laten verlopen en het
groepsgevoel te bevorderen.

3.3 Rooster en lestijden

Locaties lyceum, beroepsonderwijs, Junior College en Schakel
Scholen dienen zich aan de vastgestelde normuren te houden. Een normuur (60 minuten) is niet hetzelfde als een lesuur. Scholen bepalen zelf hoe lang een lesuur duurt. Scholen aan Zee werkt op alle locaties met lesuren van 45 minuten.

* Op de locaties lyceum en beroepsonderwijs wordt er gewerkt met gespreide pauzes. Hierdoor wordt het aantal leerlingen dat tegelijkertijd pauzeert gelijkmatiger verdeeld.


De roosters en mogelijke wijzigingen zijn te raadplegen via de agenda van de leerling in Magister. In het dagrooster worden de laatste afmeldingen (lessen die vervallen) voor die dag verwerkt.

3.4 Lesuitval en opvanguren

Lesuitval door vergaderingen, ziekte of activiteiten komt soms voor. Dit wordt zo veel mogelijk opgevangen door het onderwijsteam. Scholen aan Zee hoopt hiermee te bereiken dat lesuitval tot een minimum beperkt wordt. Onvoorziene afwezigheid van een docent dient vóór aanvang van de lessen aan de school te worden gemeld. Deze informatie wordt vanaf 07.45 uur gepubliceerd en is vanaf dat moment te raadplegen via Magister.

Tijdens meerdaagse excursies en in de examenperiode is er sprake van meer lesuitval. (aanvulling Liesbeth)

3.5 Lesverzuim en te laat komen

Leerplichtwet
De leerplichtwet schrijft voor dat alle jongeren een volledig onderwijsprogramma volgen tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 wordt. Na de leerplicht is tot de leeftijd van 18 jaar de kwalificatieplicht van toepassing. Ook deze jongeren volgen een volledig onderwijsprogramma, tenzij ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma op mbo2-, havo- of vwo-niveau.

Schooluitval
Scholen aan Zee houdt zich streng aan de melding en registratie van verzuim en de in- en uitschrijving van leerlingen en werkt nauw samen met de afdeling leerplicht van de gemeente. De gemeente en de Inspectie van het Onderwijs zien streng toe op schooluitval. Hiervoor gelden de volgende regels:

A. Ziekmelding
Voor aanvang van de schooldag/lessen
1. Magister ziekmelding via app
De ouder/verzorger meldt de leerling ziek via het ouderaccount van de Magisterapp.
Let op:

 • Ziekmelden kan alleen voor de huidige dag en/of voor de volgende dag. Indien de leerling ook voor de volgende dag ziekgemeld dient te worden, dient de stap herhaald te worden.
 • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor de dag zelf. Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk. Bij ziekmelden op zondag kan dit uitsluitend voor de maandag.

2. Ziekmelding via telefoon of e-mail
De ouder/verzorger meldt tussen 08.00 en 09.00 uur op de dag zelf de leerling telefonisch af bij de absentenadministratie via het algemene telefoonnummer: 0223 540300. Voor de locatie Schakel geldt dat er tussen 08.00 en 09.00 wordt afgemeld door de ouder/verzorger via het e-mailadres verzuimschakel@scholenaanzee.nl.

Ziekmelding tijdens schooldag/lessen
De leerling meldt zich ziek bij de docent van wie hij op dat moment les krijgt. Mocht de leerling zich willen afmelden tijdens een leswisseling of een pauze, dan meldt hij zich bij de verzuim-/baliemedewerker. Als de les buiten het schoolgebouw wordt gegeven, volstaat afmelding bij de docent. De ouder/verzorger meldt de leerling zo spoedig mogelijk telefonisch af bij de absentenadministratie via het algemene telefoonnummer: 0223 540300. Ouders/verzorgers dienen te bellen als de
betreffende leerling veilig thuis is gekomen. Indien er niet wordt gebeld, wordt de absentie omgezet in ongeoorloofd verzuim.

Blessure/afwezigheid sportlessen
Sportlessen en andere sportieve activiteiten zijn net zo belangrijk als andere lessen en activiteiten. Er wordt daarom in geval van blessures of andere medische redenen voor afwezigheid altijd gekeken naar de mogelijkheden of alternatieven die er nog zijn. In geval van een enkele afwezigheid bij alleen de gymles meldt de ouder/verzorger van tevoren bij de gymdocent dat de leerling niet deel kan nemen aan de gymles. De leerling is wel tijdens de les in de sportzaal aanwezig. De docent beoordeelt vervolgens of en op welke wijze de leerling aan de les kan meedoen. Op de locatie lyceum meldt de verzuim-/baliemedewerker de leerling aan bij de leerlingenlounge, waarna de leerling zich fysiek meldt.

B. Overige afwezigheid
Van tevoren bekend
Afwezigheid door niet bijzonder verlof die al van tevoren bekend is (bijvoorbeeld een doktersbezoek) dient minimaal een dag van tevoren door de ouders/verzorgers gemeld te worden via het formulier ‘afwezig melden’ of telefonisch via het algemene telefoonnummer: 0223 540300. Voor afwezigheid door bijzonder verlof (bijvoorbeeld een huwelijk) die al van te voren bekend is, dient de ouder/verzorger minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk toestemming te vragen. Na ondertekening van het formulier door de schoolleider levert de leerling deze toestemming in bij de verzuimmedewerker.

Onvoorziene afwezigheid
Bij een onvoorziene afwezigheid (bijvoorbeeld een onverwacht doktersbezoek) meldt de ouder/verzorger de leerling op de dag zelf zo vroeg mogelijk af via het formulier ‘afwezig melden’ of telefonisch via het algemene telefoonnummer: 0223 540300. Voor de locatie Schakel geldt dat er zo vroeg mogelijk afgemeld wordt door de ouder/verzorger via het e-mailadres verzuimschakel@scholenaanzee.nl.

Ongeoorloofde afwezigheid
Indien de ouder/verzorger nalaat de leerling absent te melden, ondanks een herinnerings-mail, dan wordt de ongeoorloofde absentie gezien als spijbelen en kan de leerling verplicht worden dit uur in te halen. Deze maatregel verschilt per locatie.

C. Te laat komen
Geldige reden
De leerling die te laat komt, wordt door de docent in Magister gezet als te laat. Bij een geldige reden vult de verzuimmedewerker in Magister de bijbehorende afwezigheidscode in en heeft het te laat komen geen gevolgen.

Ongeldige reden
Bij een ongeldige reden wordt het te laat komen als ongeoorloofde absentie gezien en volgt er een maatregel. De leerling dient zich de volgende dag een half uur vóór aanvang van de eerste les te melden bij de conciërge, baliemedewerker of de
verzuimmedewerker. Voor te laat komen geldt een escalatieladder die in het begin van het schooljaar wordt uitgelegd.

Is een leerling 16 uren les- of praktijktijd ongeoorloofd afwezig of te laat in een aaneengesloten periode van vier weken, dan volgt melding bij DUO en bij de leerplichtambtenaar. Naast deze wettelijke kaders gelden er op de locatie aanvullende maatregelen die in het begin van het schooljaar bekendgemaakt worden.

Meerderjarige leerlingen
De regels met betrekking tot lesverzuim, te laat komen en verlofaanvragen gelden bij Scholen aan Zee ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Voor hen geldt dus dat meldingen en aanvragen door de ouder/verzorger gedaan dienen te worden. Ook worden binnen Magister gegevens beschikbaar gesteld voor de ouder/verzorger van meerderjarige leerlingen. Indien de leerling bezwaar heeft, kan dat voor aanvang van of gedurende het schooljaar expliciet bij de leerlingenadministratie worden gemeld.

Langdurige afwezigheid
Voor langdurige afwezigheid van leerlingen leveren wij extra ondersteuning. We hanteren hiervoor het verzuimbeleid volgens de MAZL-methode.

3.6 Verlofregeling

Het is voor ouders/verzorgers mogelijk een verzoek in te dienen voor extra verlof buiten de vakanties om. Het ministerie heeft hiervoor bepalingen vastgesteld. De leerplichtwet kent drie mogelijkheden voor extra vrije dagen:

 • vakantie
 • gewichtige omstandigheden
 • godsdienstige verplichtingen

Vakantie
Vakantieverlof buiten de normale schoolvakanties kan alleen worden aangevraagd door de ouder/verzorger die door zijn/haar beroep in geen enkele schoolvakantie weg kan. Dit verlof mag door de directeur slechts één keer per schooljaar (voor maximaal tien schooldagen) worden verleend. In de eerste twee weken van het schooljaar wordt nooit vrij gegeven. De aanvraag dient twee maanden van tevoren schriftelijk bij de schoolleider te worden ingediend. Het verzoek wordt enkel in behandeling genomen als er een verklaring van de werkgever is bijgevoegd.

Gewichtige omstandigheden
Een verzoek om vrije dagen in verband met gewichtige omstandigheden dient vooraf - of binnen twee dagen na het ontstaan van de reden - ingediend te worden bij de schoolleider. Hier geldt een maximum van tien dagen per schooljaar. Verlof voor een langere periode kan alleen worden toegestaan door de leerplichtambtenaar.

Godsdienstige verplichtingen
Een verzoek om extra vrij voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging zal door de directeur worden toegestaan, mits dit ten minste twee dagen van tevoren is ingediend.

Aanvraag en mogelijkheid tot bezwaar maken
Voor het aanvragen van extra vrije dagen is een formulier beschikbaar gesteld. De schoolleider beslist over het toekennen van de extra vrije dagen. Als het verzoek om extra vrije dagen door de directeur naar uw mening ten onrechte is geweigerd, kunt u daartegen bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur.

3.7 Vakantieregeling 2023-2024

De data van de vakanties en vrije dagen voor de leerlingen van Scholen aan Zee zijn:

Een roostervrije dag is een dag waarop de school geen onderwijs verzorgt voor leerlingen. Leerlingen kunnen wel verplicht worden om naar school te komen voor andere taken. Een aantal van deze dagen is toegevoegd aan de meivakantie –
leerlingen zijn dan daadwerkelijk vrij – en een aantal dagen is voorafgaand aan de zomervakantie ingepland. Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over schoolvakanties.