Hoofdstuk 4

Naast leerlingen en ouders/verzorgers zijn er veel betrokkenen bij het onderwijs. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de organisatie.

4.1 Betrokken bij de organisatie

College van Bestuur
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Scholen aan Zee en is eindverantwoordelijk voor alle Scholen aan Zee-aangelegenheden. Het College van Bestuur bestaat uit:
- dhr. H. van Beekum, voorzitter

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur vanuit de doelstellingen van de stichting zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten: ‘De stichting stelt zich ten doel voor Den Helder en omstreken een volwaardig en breed
aanbod voor voortgezet onderwijs in stand te houden, waarbij de oorspronkelijke richtingen, openbaar en interconfessioneel, op basis van gelijkwaardigheid en gelijkberechtiging behandeld worden’.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
 • dhr. W. Gispen, voorzitter
 • mw. T. Groenhuizen-Bais, vice-voorzitter
 • mw. E. de Schiffart
 • dhr. T. Bersee
 • dhr. W. Zuurbier

Schoolleiding

De aansturing van de scholengemeenschap is belegd bij:
 • dhr. H. ter Veld - algemeen directeur
 • mw. V. Kater - schoolleider Schakel aan Zee
 • dhr. J. Osinga - schoolleider lyceum
 • mw. W. Wijnants – schoolleider lyceum
  ....
 • dhr. P. van Dam - schoolleider Junior College
 • mw. L. Zonneveld - schoolleider beroepsonderwijs
  dhr. T. Bisselink - schoolleider beroepsonderwijs

Leerlingenraad (LR)

De locaties beroepsonderwijs, lyceum en het Junior College hebben een leerlingenraad. De leerlingen kiezen hiervoor eigen vertegenwoordigers. De leerlingen van de leerlingenraad komen op voor de belangen van de medeleerlingen. Een belangrijke taak van de leerlingenraad is het adviseren over de gang van zaken in en om de school, het bijdragen aan een goede sfeer door het organiseren van schoolfeesten en het activeren van diverse clubs. Een deel van deze taken kan worden verricht door afzonderlijke activiteitencommissies.

Ouderraad (OR)
De locaties beroepsonderwijs, lyceum en het Junior College hebben een eigen ouderraad, waarvan de leden worden gekozen door de ouders. Elke ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen en bij de schooldirectie de belangen van de ouders te behartigen. Daarnaast assisteert de raad bij de dagelijkse gang van zaken op school en probeert de raad de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs te bevorderen. De ouders kunnen vertegenwoordigd zijn in diverse schoolcommissies, specifieke werkgroepen, de medezeggenschapsraad (MR) en kunnen dienen als gesprekspartner.

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen, onderwijsgevende en onderwijsondersteunende medewerkers. MR-leden zijn onafhankelijk en zetten zich in voor het algemeen belang van Scholen aan Zee. De MR voert hiertoe overleg met het College van Bestuur over aangelegenheden die zowel de afzonderlijke schoollocaties als de gehele organisatie aangaan. De MR heeft een belangrijke stem in allerlei beslissingen die door het bestuur voor school worden genomen en bevordert naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg.

De verslagen en het vergaderrooster worden gepubliceerd op onze website.

4.2 Overige betrokkenen

Jeugd, onderwijs en zorg
De jeugdzorg is een taak van gemeenten. Het overleg met gemeenten, onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen vindt plaats onder auspiciën van het Samenwerkingsverband onder de naam Groot Bestuurlijk Overleg. Scholen aan Zee doet hieraan mee. Het doel is te komen tot een ononderbroken keten van onderwijs en zorg voor kinderen en jongeren van 9 maanden tot 23 jaar en te voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen.

Vonk
Scholen aan Zee werkt nauw samen met Vonk op het gebied van onderwijs. Beide partijen zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met als doel de onderwijsinfrastructuur in de Kop van Noord-Holland duurzaam te borgen, leerlingen zo dicht mogelijk bij huis goed onderwijs aan te kunnen bieden en de mogelijkheid te benutten tot het optimaal aanwenden van de krachten van beide organisaties. Daarbij kan worden gedacht aan het creëren van een breed aanbod van onderwijsvoorzieningen in Den Helder, doorlopende leerlijnen en verkorting van leertrajecten om schooluitval te voorkomen.

Praktijkonderwijs (PRO-vmbo)
Deze onderwijssoort wordt verzorgd door scholen die leerlingen direct toeleiden naar de arbeidsmarkt of naar de entree-opleiding van Vonk. De in Den Helder gevestigde Praktijkschool De Pijler werkt samen met Scholen aan Zee. Met ingang van augustus 2021 werken De Pijler en de locatie beroepsonderwijs samen in een pilot met een gemengde onderbouwklas (PRO-vmbo). Het doel is maatwerk te bieden aan leerlingen van wie bij aanvang van hun eerste leerjaar in het voortgezet onderwijs niet meteen duidelijk is of zij beter tot hun recht komen in pro dan wel in het vmbo.

Samenwerkingsverband VO Kop van Noord-Holland
Het Samenwerkingsverband (SWV) heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan legt het SWV onder andere vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste één keer per vier jaar opgesteld. Het plan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende
scholen. Het SWV heeft ook de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het voortgezet speciaal onderwijs. Voor de toelaatbaarheidsbepaling is een Commissie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs (CTPaO) ingesteld. In het kader van de Wet Passend Onderwijs organiseert het SWV de ondersteuning van leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de scholen in Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en op Texel.

Jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden richt zich onder andere op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij jongeren. Daarnaast worden door het jeugdgezondheidsteam, bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en
een doktersassistent, gezondheidsonderzoeken uitgevoerd op school (klas 1 en 3).

Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie heeft een belangrijke taak in de kwaliteitsbewaking van het onderwijs. In het hoofdstuk Kwaliteit zijn de jaarlijks door de onderwijsinspectie gepubliceerde onderwijsresultaten opgenomen.

Bedrijfsleven/maatschappelijke instellingen

De scholen onderhouden contacten met het bedrijfsleven. Naast bedrijfsbezoeken zijn beroepsgerichte stages en mogelijke projecten onderdeel van het onderwijsprogramma. Door middel van stages krijgen leerlingen inzicht in de eisen
die het beroep/de werkgever of de maatschappij aan ze stelt. Tijdens de stage verrichten leerlingen vrijwilligerswerk. Ze doen praktische leerervaring op, dragen bij aan de samenleving en leren hun maatschappelijke omgeving op een andere manier kennen.

Basisonderwijs
Contact met het basisonderwijs is van groot belang om de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs goed te laten verlopen. Ten minste eenmaal per schooljaar vindt een bijeenkomst plaats over de aansluiting van het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt er doorlopend contact onderhouden over onder andere de plaatsing en overdracht van leerlingen. Op verzoek kunnen er informatiebijeenkomsten voor ouders/verzorgers op de basisschool worden georganiseerd.