Hoofdstuk 8

8.1 Voorlichtingsactiviteiten

Jaarlijks worden er (digitale) voorlichtingsavonden georganiseerd. Hierbij valt te denken aan:
  • voorlichting pakket- en programmakeuze;
  • voorlichting ‘overstappers’ voor leerlingen die hun opleiding vervolgen op een
    ander schooltype;
  • voorlichting programma van toetsing en afsluiting;
  • voorlichting advisering, keuzemogelijkheden en vervolgopleidingen.
De data voor deze activiteiten zijn opgenomen in de jaaragenda. Ouders/verzorgers ontvangen voor deze activiteiten een uitnodiging.

8.2 Resultaten en persoonlijk contact

Alle leerlingen krijgen aan het eind van een schooljaar een rapport. Via het ouderaccount van Magister hebben ouders/verzorgers het hele jaar zicht op de resultaten. Naar aanleiding van de resultaten kunnen ouders/verzorgers altijd contact opnemen met de vakdocent. Wanneer er aanleiding voor is, kan de vakdocent ook de ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek. Voor de herfstvakantie hebben alle ouders/verzorgers voor de eerste keer contact met de mentor. Samenwerking tussen de ouders/verzorgers, de leerling en de school staat bij ons centraal en door persoonlijk contact hopen wij een optimaal resultaat te bereiken.

8.3 Bevorderingsnormen

Voor alle leerlingen geldt dat de bevordering afhangt van de resultaten die de leerling voor de vakken in het vakkenpakket heeft behaald en of deze resultaten voldoen aan de bevorderingsnormen. De bevorderingsnormen worden door de locaties voor elke afdeling en voor elk leerjaar vóór 1 december bekendgemaakt. Voor doorstroming van de ene naar de andere afdeling (bijvoorbeeld van havo naar vwo) worden de regels eveneens vóór 1 december bekendgemaakt. Alle bevorderingsnormen zijn terug te vinden op onze website.

8.4 PT(A) en examen

De leerlingen uit de voorexamenklassen en de examenklassen hebben te maken met het examen. Bijna alle activiteiten en toetsen waar de leerlingen een beoordeling voor krijgen, tellen mee voor het examen. Het examen bestaat uit twee delen, namelijk een landelijk deel(centraal examen) dat plaatsvindt aan het eind van het examenjaar en een deel dat door de school wordt georganiseerd (schoolexamen). Alle informatie over het(school)examen is opgenomen in het PT(A) (Programma van Toetsing en Afsluiting),dat per locatie wordt opgesteld, en het examenreglement. Het PT(A) wordt uitgereikt aan de leerlingen en met ouders/verzorgers en leerlingen tijdens een informatieavond besproken. Het PT(A) valt onder het examenreglement dat Scholen aan Zee-breed van kracht is. Bekijk de website voor meer informatie over toetsen en examens.